Pranav Zagade (PVG)

CPP - 86, DS - 87

2

Pratiksha Gaikwad (GPP)

M2-99, Java-87,
FETS-88, C-86,
M1-93

3

Pooja Kudale (GPP)

Java-94, M3-96,
DS-93

1

Kajal Bhalerao (JSPM)

MAP-95, OS-94,
C-83, Bel-86

5

Shweta Savalkar (JSPM)

M2-95, m1-91

7

Amol Gaikwad (JSPM)


DS-90

8

Ankita Gaikwad (JSPM)


DS-84, CPP-82

9

Sanjana Jadhav (JSPM)


DS-86